ОБЯВА - свободно място за образователен медиатор

сряда 29 юни 2022 - 19:58:00

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШАК

ОБЯВА


Във връзка с изпълнение дейностите финансирани по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, ОУ „Васил Левски“ село Орешак

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор или социален работник

на непълен работен ден /4 часа/ за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.


    I.      Основна цел на длъжността.
Образователният медиатор или социален работник в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.
          Общи:
       1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
       1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
       2. Специфични:
       2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
       2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
       2.3 Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
       2.4 Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието;
       2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване  на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
       2.6 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
       2.7 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
       2.8 Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност на образователната институция
     2.9 Води дневник за своята работа, както и регистър за учениците и родителите, с които работи;
     2.10Съвместна работа между родители и ученици за адаптиране на учениците към образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене
     2.11 Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието
     2.12 Организиране и провеждане на срещи и други дейности , свързани с представянето на програмата, съвместно с родителите на учениците от уязвимите групи, класните ръководители, образователните медиатори, социалните работници, ромските авторитети, лидери на местната общност, представители на неправителствени организации
     2.13. Други дейности в зависимост от потребностите на родителите
     2.14. Изготвя план за работа, който се съгласува от директора на училището
     2.15 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
     2.16 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
     2.17 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование,  Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
     2.18 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

   III.    Изисквания към кандидатите:
           1. Образование: средно
           2. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и
              съпричастност към проблемите им.
           3. Необходими лични качества:
                 • лоялност към институцията;
                 • дискретност;
                 • толерантност
                 • умения за работа в екип;
                 • умения за общуване;
                 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
                 • умения за мотивация;
                 • умения за управление на конфликти;
                 • способност да планира, организира и контролира собствената си
                     работа;
                 • умения за разпределяне на времето.
           4. Професионален опит: не се изисква
           5. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

   IV.     Начин на извършване на подбора:
           Подборът ще бъде извършен на два етапа:
           1. по документи
           2. събеседване с избраните по документи кандиати

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и
умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 6 месеца
Документи се подават лично или на електронен адрес: ou_oreshak@abv.bg., като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи:до 15.00 часа на 30.06.2022 г.

Изтегли обявата