Новини


ОБЯВА - свободно място за образователен медиатор

сряда 29 юни 2022 - 19:58:00

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШАК

ОБЯВА


Във връзка с изпълнение дейностите финансирани по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, ОУ „Васил Левски“ село Орешак

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор или социален работник

на непълен работен ден /4 часа/ за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.


    I.      Основна цел на длъжността.
Образователният медиатор или социален работник в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.
          Общи:
       1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
       1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
       2. Специфични:
       2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
       2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
       2.3 Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
       2.4 Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието;
       2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване  на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
       2.6 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
       2.7 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
       2.8 Включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност на образователната институция
     2.9 Води дневник за своята работа, както и регистър за учениците и родителите, с които работи;
     2.10Съвместна работа между родители и ученици за адаптиране на учениците към образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене
     2.11 Организиране на дейности с участие на родителите и учениците по честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието
     2.12 Организиране и провеждане на срещи и други дейности , свързани с представянето на програмата, съвместно с родителите на учениците от уязвимите групи, класните ръководители, образователните медиатори, социалните работници, ромските авторитети, лидери на местната общност, представители на неправителствени организации
     2.13. Други дейности в зависимост от потребностите на родителите
     2.14. Изготвя план за работа, който се съгласува от директора на училището
     2.15 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
     2.16 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
     2.17 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование,  Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
     2.18 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

   III.    Изисквания към кандидатите:
           1. Образование: средно
           2. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и
              съпричастност към проблемите им.
           3. Необходими лични качества:
                 • лоялност към институцията;
                 • дискретност;
                 • толерантност
                 • умения за работа в екип;
                 • умения за общуване;
                 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
                 • умения за мотивация;
                 • умения за управление на конфликти;
                 • способност да планира, организира и контролира собствената си
                     работа;
                 • умения за разпределяне на времето.
           4. Професионален опит: не се изисква
           5. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

   IV.     Начин на извършване на подбора:
           Подборът ще бъде извършен на два етапа:
           1. по документи
           2. събеседване с избраните по документи кандиати

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и
умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 6 месеца
Документи се подават лично или на електронен адрес: ou_oreshak@abv.bg., като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи:до 15.00 часа на 30.06.2022 г.

Изтегли обявата[ > ]

Василица

вторник 28 декември 2021 - 14:25:00

Pz1

Поздрав към всички, които празнуват днес с приказката "Чудната Нова Година Василица" отправи детската писателка Милена Димова.

Pz2[ > ]

Работа с Bee-Bot

вторник 28 декември 2021 - 09:30:00

Затвърдяване на знанията за алгоритми по Компютърно моделиране чрез програмируемите Beet-Bot устройства.

Bb1

Bb2

Bb3[ > ]

Запознаване с континентите

вторник 28 декември 2021 - 05:25:00

Учениците от групата по занимания по интереси "Космическо образование" се запознаха с континентите на нашата планета Земя. Научиха колко са, кои са имената им, къде е разположението им. За затвърждаване на знанията те ги оцветиха и сами ги откриха на специфичния Монтесори глобус.

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7[ > ]

Коледно настроение

неделя 26 декември 2021 - 04:25:00

На 23.12.2021 г., учениците от 1. – 4. клас с коледно настроение и поздрав от писателката Милена Димова си направиха работилница за коледна украса.

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9[ > ]

Вторият Велик урок

събота 25 декември 2021 - 16:30:00

“Появата на живота” - Вторият велик урок - представя праисторическите периоди от царството на трилобитите до появата на човека. Децата проследяват еволюцията от самото начало БРЗ излишни термини и фактология, поднесена като красива приказка. Учениците осъзнават, че човекът е една малка частица от живота и света и е в началото на своята еволюция.

И всичко е в техните ръце, сърца и ум…

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12[ > ]

Участие в благотворителен конкурс

петък 24 декември 2021 - 08:45:00

Коледа е моментът да отворим сърцата си за доброта и благотворителност. Магията на коледния дух завладя и нашите ученици и с помощта на своите учители те сътвориха тези прекрасни картинки, за да се включат в конкурса за коледна картичка “Докоснати от Коледа”, организиран от Община Троян и ОбКБППМН- Троян.

Надяваме се техните пожелания да станат реалност за тези, които ги закупят!

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14[ > ]

Първи Велик урок - опити

четвъртък 23 декември 2021 - 04:30:00

Опити от Първия велик урок в група по Занимания по интереси “Космическо образование с ръководител г-жа Велина Тодорова.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14[ > ]

Посещение от от управителния съвет на СРСНПБ

сряда 22 декември 2021 - 15:50:00

На 30.11.2021 г. на посещение в ОУ “Васил Левски” с. Орешак беше част от управителния съвет на СРСНПБ, който имаше работно съвещание в с. Орешак. По инициатива на г-н Диян Стаматов те посетиха иновативната Монтесори паралелка и наблюдаваха “Първият велик урок”, който представи г-жа Галя Матова.

“Появата на живота - Бог без ръце” - история за възникването на всичко живо и неживо в нашата Вселена. Възникването на звездите и планетите, трите агрегатни състояния, силите на привличането, състоянието на веществата и топлината - въпроси, възбуждащи детското въображение.

Семенцето на любопитството е посято. Сега е нужно търпение, вяра и всекидневна работа по пътя на знанието.

Радваме се, че създадохме много добро впечатление с отлично поддържаната материална база, разнообразните образователни Монтесори материали за работа и желанието ни за работа.M1M2M3M4M5M6M7[ > ]

Конкурс Докоснати от Коледа

четвъртък 16 декември 2021 - 15:50:00

Dk[ > ]

Категории новини