Документи

28.04.2021 Oтчет бюджет - първо тримесечие 2021г. СВАЛИ
09.10.2020 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „Васил Левски“ през учебната 2020/2021 г. СВАЛИ
09.10.2020 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване  от уязвими групи СВАЛИ
09.10.2020 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ - 2020/2021 ГОДИНА СВАЛИ
09.10.2020 ГРАФИК за консултиране на родители и ученици през първия учебен срок, 2020/2021 учебна година СВАЛИ
09.10.2020 ГРАФИК за допълнителни консултации на учителите - I учебен срок, учебна 2020/2021 година СВАЛИ
09.10.2020 ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА СВАЛИ
11.09.2020 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIІ а клас, учебна година: 2020/2021 год. СВАЛИ
11.09.2020 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІ а клас, учебна година: 2020/2021 год. СВАЛИ
11.09.2020 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V а клас, учебна година: 2020/2021 год. СВАЛИ
11.09.2020 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV а клас, учебна година: 2020/2021 год. СВАЛИ
11.09.2020 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІII а клас, учебна година: 2020/2021 год. СВАЛИ
11.09.2020 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IІ а клас, учебна година: 2020/2021 год. СВАЛИ
11.09.2020 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І а клас, учебна година: 2020/2021 год. СВАЛИ
11.09.2020 Oтчет бюджет - трето тримесечие 2020г. СВАЛИ
11.09.2020 Oтчет бюджет - второ тримесечие 2020г. СВАЛИ
11.09.2020 Oтчет бюджет - първо тримесечие 2020г. СВАЛИ
27.01.2020 Тримесечен отчет бюджет и приходен остатък СВАЛИ
20.12.2019 Самостоятелна форма на обучение изпитна сесия СВАЛИ
25.11.2019 Заповед за Обществен съвет СВАЛИ
07.10.2019 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 СВАЛИ
23.09.2019 Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
23.09.2019 Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование СВАЛИ
23.09.2019 Програма за предоставяне на равни възможности СВАЛИ
23.09.2019 Етичен кодекс СВАЛИ
23.09.2019 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден СВАЛИ
23.09.2019 Форми на обучение СВАЛИ
23.09.2019 Правилник за дейността на училището СВАЛИ
08.07.2019 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 СВАЛИ
25.04.2019 УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СВАЛИ
05.04.2019 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 СВАЛИ
05.02.2019 Инфо 138 - приемане и преместване СВАЛИ
05.02.2019 Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас СВАЛИ
05.02.2019 Инфо 153 - дубликати СВАЛИ
07.11.2018 Правилник за вътрешния трудов ред СВАЛИ
07.11.2018 Годишен план на ОУ "Васил Левски", с. Орешак за учебната 2018/2019 г. СВАЛИ
07.11.2018 Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране СВАЛИ
07.11.2018 Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение СВАЛИ
07.11.2018 План за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ "Васил Левски", с. Орешак СВАЛИ
17.10.2018 Форми на обучение СВАЛИ
17.10.2018 Правилник за дейността на ОУ Васил Левски СВАЛИ
17.10.2018 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден СВАЛИ
17.10.2018 Етичен Кодекс СВАЛИ
17.11.2017 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване  от уязвими групи СВАЛИ
17.11.2017 Програма за превенция на ранното напускане на училище СВАЛИ