ГРАФИК за консултиране на родители и ученици през първия учебен срок, 2020/2021 учебна година

събота 17 октомври 2020 - 00:55:00

Grafrod

СВАЛИ

Графикът е утвърден със Заповед No 1048-18/18.09.2019 г.
на директора на ОУ „Васил Левски“, с. ОрешакДИРЕКТОР
Здравка Петрова