Новини


Реализиране на проект по ПУДООС

понеделник 22 ноември 2021 - 09:30:00

3  Започнахме реализирането на спечеления проект по ПУДООС. Монтирани са две спортни съоръжения. Цялата спортна площадка е под постоянно видеонаблюдение.

Моля, ползвайте уредите разумно и по предназначение!

1

 2

4

.[ > ]

Успешна, здрава и ползотворна нова учебна година!

сряда 15 септември 2021 - 16:31:00

На тържественото откриване на новата учебна година наши гости бяха г-жа Ани Иванова – представител на Община Троян, г-жа Марияна Генковска – кмет на с. Орешак, г-н Мариян Трифонов – секретар на Читалище Развитие 1898 г. с. Орешак, родители, учители и ученици.

Децата представиха кратка програма, а г-жа Виолета Мичева-Кънчева поздрави всички с песента „Учителко, любима“.Успешна, здрава и ползотворна нова учебна година![ > ]

ОБЯВА

вторник 07 септември 2021 - 16:00:00

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШАК
ОБЯВАВъв връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Васил Левски“ село Орешакобявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:Образователен медиаторна непълен работен ден /4 часа/ за учебната 2021 / 2022 година
I. Основна цел на длъжността.Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.


ІІ. Области на дейност.

1. Общи:


    1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

    1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
2. Специфични:    2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

    2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

    2.3 Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

    2.4 Подпомага формирането на положителнанагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на ученицитев образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особеностии потребности;


    2.5 Съдейства за взаимно опознаване научениците от различни етнически групии вероизповедания, за създаване наатмосфера на разбирателство и толерантности за спазване правата на детето;    2.6 Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

    2.7 Активно участва в разрешаване наспорове, като дейността му е насоченав интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение наконфликтни ситуации;

    2.8 Оказва помощ при общуване и взаимодействиемежду всички звена на образователните институции и учениците, семействата иместната общност;

    2.9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

    2.10  Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

   

    2.11 Спазва поверителността на факти иобстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения,освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;


    2.12 Води дневник за своята работа, в койтозаписва всички дейности, които е извършилза деня, както и регистър на ученицитеи родителите, с които работи;


    2.13 В началото на учебната година разработвагодишен план за работа и при необходимостго актуализира в течение на учебнатагодина;

    2.14 Познава и използва важни нормативнидокументи, които се съотнасят до неговатаработа и спазва техните разпоредби;

    2.15 Зачита и защитава правата на всякодете съобразно Закона за предучилищнотои училищното образование, Конвенциятана ООН за правата на детето и Закона зазакрила на детето в Р България исвързаните с тях нормативни актове;


    2.16 Участва в обучения за повишаване наквалификацията и компетентността всферата на дейност;

    2.17 Изпълнява и другивъзложени задачи, свързани с дейността.III. Изискваниякъм кандидатите:    1. основно/средно/висше образование


    2. Владеене на майчиния език/майчините езици надецата и учениците от уязвимите общности,които се обучават, възпитават исоциализират в даденото училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.    3. Умения за работа с деца,ученици и родители от уязвими групи;познаване и съпричастност към проблемитеим.

    4. Необходими лични качества:

 • лоялност към институцията;

 • дискретност;

 • толерантност;

 • умения за работа в екип;

 • умения за общуване;

 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

 • умения за мотивация;

 • умения за управление на конфликти;

 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

 • умения за разпределяне на времето.

    5. Професионален опит: не се изисква

    6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност


IV. Начин на извършване на подбора:


    Подборът ще бъде извършен на два етапа:


    1. по документи


    2. събеседване с избраните по документи кандиати

V. Необходими документи:


    1. Писменозаявление за кандидатстване;


    2. Автобиография;


    3. Копие от диплома зазавършено образование;


    5. Другидокументи, предоставени от кандидатите,доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения,препоръки (по желание)Продължителност на заетостта: 9,5 месеца


Документи се подават лично или на електронен адрес: ou_oreshak@abv.bg като в ТЕМА на писмото се посочваКандидатстване за позиция: „Образователенмедиатор"Срок за подаване на документи:до 14.00 часа на 15 септември 2021 г.[ > ]

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник 09 август 2021 - 09:30:00

СЪОБЩЕНИЕУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

     Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

 • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

     Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Ръководството на
ОУ „Васил Левски“ с. Орешак[ > ]

В очакване на пролетта

четвъртък 01 април 2021 - 23:55:00

“В очакване на пролетта” - темата, която заинтригува второкласниците и заедно с г-жа Тодорова украсиха класната си стая като използваха различни техники на работа.[ > ]

Честит 8-ми март!

понеделник 08 март 2021 - 23:55:00

Поздрав за всички майки с табло изработено в групата по Занимания по интереси “Обичам да се трудя”.

8mart[ > ]

Стая за дейности по интереси

петък 05 март 2021 - 21:50:00

Учениците от ОУ “ Васил Левски” с. Орешак вече имат нова стая за дейности по интереси с много богата детска литература, образователни игри по български език и математика и материали за изобразителна дейност.

Пожелаваме приятни часове за отмора, положително отношение към четенето и забавление на нашите деца![ > ]

Честит празник!

сряда 03 март 2021 - 22:55:00

Честит празник!

Поздрав от учениците на ОУ “Васил Левски” с проект за Освобождението на България с помощта на г-жа Анита Енчевска.[ > ]

Честита Баба Марта!

понеделник 01 март 2021 - 05:15:00

Честита Баба Марта! Да сте бели и червени, румени и засмени!

Тези пожелания учениците от ОУ “Васил Левски” с. Орешак отправиха към екипите на Белодробна болница- Троян, Спешна помощ, Ковид отделението към Многопрофилна болница - Троян, Читалище и Кметство Орешак, Изложението на художествените занаяти и фирми в с. Орешак.[ > ]

Честито!

неделя 28 февруари 2021 - 05:50:00

Честит успех за ОУ “ Васил Левски” с. Орешак!

Нашето училище е в списъка на одобрените за финансиране по Национална кампания “Чиста околна среда” 2021 г. с проект на тема “За децата на с. Орешак - зелен рай и спорт на открито в ОУ “Васил Левски” с. Орешак”.

Дворът на училището ще стане привлекателен за спорт и отдих на малки и големи.[ > ]

Категории новини